Условия


Прием в подготвителен клас
За учебна 2019 / 2020 година се приемат 8 деца, навършили пет или шест години.

Прием в първи клас
За учебна 2019 / 2020 година се приемат 12 деца, навършили шест или седем години.

Прием след завършен клас в училище "Класик" за учебна 2019 / 2020 година
Необходимо условие за продължаване на обучението на ученици е да са постигнали успех през годината не по-нисък от много добър 5.00 и имат успешно положен изпит за сертификат за владеене на английски език за съответния клас. 

Прием след завършен клас (от първи до осми) в друго училище за учебна 2019 / 2020 година 
Нови ученици се допускат да кандидатстват при обявени свободни места, с годишен успех над много добър 5.00 и резултат от приемен изпит над 70 точки. 

Прием за International GCSE за учебна 2019 / 2020 година
Условие за прием в тази степен е учениците да са редовни ученици в 7 и 8 клас. Кандидатства се с успех от последния завършен клас, полагане на приемен изпит и мотивационно писмо на английски език.

Прием за GCE A-Level за учебна 2019 / 2020 година
Условие за прием в тази степен е учениците да са в 10 клас. Кандидатства се с успех от последния завършен клас, полагане на приемен изпит и мотивационно писмо на английски език. 

Регистрация 
Кандидатите се регистрират за изпит в училището или онлайн.

Информационни срещи
Информационните срещи с кандидатите и техните родители се провеждат с цел да се презентират особеностите на обучението по български и британски образователен стандарт, критериите за прием и графика на приемната процедура.

Приемен изпит
Приемният изпит е с продължителност 3 астрономически часа. Изпитът съдържа четири компонента - английски език, математика, науки и логика. За всеки компонент учениците разполагат с 40 минути и ползват 5 минути почивка между всеки от тях.

Записване
Записването се извършва със сключен договор за обучение и платена първа част от таксата за обучение. Размерът на таксите се определя с решение на Управителния съвет и може да бъде актуализиран в зависимост от очакваните разходи на училището.

Училището стриктно спазва приемната процедура.
British International School Classic

Copyright © 2018 BIS Classic .