Условия


1. Прием и Свободни Места

Прием в подготвителна група

За учебна 2023 / 2024 година се приемат до 8 деца, навършили пет или шест години.

Свободните места за за прием за учебната 2023 / 2024 година са 8. 

Прием в първи клас

За учебна 2023 / 2024 година се приемат до 12 деца, навършили шест или седем години. 

Свободните места за прием за учебната 2023 / 2024 година ще бъдат обявени до 5 юли 2023. За повече информация моля да се свържете с нас. 

Прием в осми клас

За учебната 2023 / 2024 година се приемат до 16 ученици за една паралелка с годишен успех не по-нисък от мн. добър 5.00 и ниво на владеене на английски език за съответния клас удостоверено от сертификат или след полагане на Тест „Класик" преди започването на учебната година (резултат над 70 точки).

Свободните места за прием за учебната 2023 / 2024 година ще бъдат обявени до 5 юли 2023. За повече информация, моля да се свържете с нас. 

Прием в единадесети клас 

За учебна 2023 / 2024 година се приемат до 16 ученици. 

Свободните места за прием за учебната 2023 / 2024 година ще бъдат обявени до 5 юли 2023. За повече информация, моля да се свържете с нас.

Прием в IB Year 1 

Свободните места за прием за учебната 2023 / 2024 година са 8.

2. Общи условия и процедура

Продължаване в следващ клас/степен за учебната 2023 / 2024 година след успешно завършен клас/степен в училище "Класик" 

Необходимо условие за продължаване на обучението на ученици е да са постигнали успех през годината не по-нисък от много добър 5.00 и имат успешно положен изпит за сертификат за владеене на английски език за съответния клас. 

Прием в училище “Класик” за учебната 2023 / 2024 след завършен клас в друго училище

Нови ученици се допускат да кандидатстват при обявени свободни места в класовете от 2 до 7 клас и 9 до 11 клас, при потвърждаване на годишен успех над много добър 5.00 и/или резултат от приемен изпит “Класик" над 70 точки. 

Прием за International GCSE за учебна 2023 / 2024 година

Условие за прием в тази степен е учениците да са редовни ученици в 7 или 8 клас. Кандидатства се с успех от последния завършен клас, полагане на приемен изпит и мотивационно писмо на английски език.

Прием за International A-Level за учебна 2023 / 2024 година
Условие за прием в тази степен е учениците да са в 10 клас. Кандидатства се с успех от последния завършен клас, полагане на приемен изпит и мотивационно писмо на английски език. 

Кандидатстване 
Кандидатите за прием попълват заявление по образец, към заявлението прилагат копие документ за завършен клас  и/или документи за признаване на определения клас (ако са учили в чужда държава), копие от удостоверението за раждане и при необходимост заявление за полагане на приемен изпит “Класик” в училището или онлайн.

Информационни срещи
Информационните срещи с кандидатите и техните родители се провеждат с цел да се презентират особеностите на обучението по различните образователни стандарти, критериите за прием и графика на приемната процедура.

Тест “Класик
Тест “Класик” е с продължителност 3 астрономически часа. Изпитът съдържа четири компонента - английски език, математика, науки и логика. За всеки компонент учениците разполагат с 40 минути и ползват 5 минути почивка между всеки от тях.

Записване
Записването се извършва със сключен договор за обучение и платена първа част от таксата за обучение. Размерът на таксите се определя с решение на Управителния съвет и може да бъде актуализиран в зависимост от очакваните разходи на училището. Училището стриктно спазва приемната процедура.

Условия и ред за приемане на деца и ученици, обучаващи се безплатно

За учебната 2023 / 2024 година се приемат ученици по чл. 10, ал. 4 от ЗПУО за безплатно обучение в основна/средна образователна степен след като се определят свободните места, които подлежат на прием на нови деца и ученици в първия клас на основна/средна образователна степен. 

1. Нови ученици в първи клас на основна образователна степен, на които може да се предостави безплатно обучение по програмата за задължително училищно образование за определената учебна година, се приемат и подреждат по следните критерии: 

            - дете, чийто родител работи в ЧОУ „Класик“ и/или ЧПГ „Класик“

            - дете, чийто брат(я)/сестра(и) се обучават в ЧОУ „Класик“ и/или ЧПГ „Класик“

            - дете, получило отличен резултат на тест „Класик“

2. Нови ученици в осми клас на средна образователна степен, на които може да се предостави безплатно обучение по програмата за задължително училищно образование за определената учебна година, се приемат и подреждат по следните критерии:

            - ученик, чийто родител и/или настойник работи в ЧОУ „Класик“ и/или ЧПГ „Класик

            - ученик, чийто брат(я)/сестра(и) се обучават в ЧОУ „Класик“ и/или ЧПГ „Класик“

            - ученик, завършил основно образование с успех отличен 6.00

            - ученик, отлично владеещ английски език (удостоверено с международно признат сертификат или отлично представяне на тест „Класик“ преди началото на учебната година)

3. Когато в класирането има деца или ученици с равен резултат, те се подреждат и по следните допълнителни критерии:

            - дете или ученик, класиран индивидуално или колективно на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс в страната и чужбина, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта

            - дете или ученик с изявени дарби и/или със специални образователни потребности

            - дете или ученик с един или двама починали родители.

4. За участие в класирането родителите и/или учениците трябва да предоставят в срок до 15 юли на определената учебна година: 

            - попълнено заявление и/или подписан договор за обучение

            - свидетелство за основно образование, съответно удостоверение за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, за учениците от училища на чужди държави по чл. 73

            - копия на документ(и) удостоверяващ(и) спазените условията

British International School Classic

Copyright © 2018 BIS Classic .