Условия


Прием в подготвителен клас
За учебна 2020 / 2021 година се приемат 8 деца, навършили пет или шест години.

Прием в първи клас
За учебна 2020 / 2021 година се приемат 12 деца, навършили шест или седем години.

Прием след завършен клас в училище "Класик" за учебна 2020 / 2021 година
Необходимо условие за продължаване на обучението на ученици е да са постигнали успех през годината не по-нисък от много добър 5.00 и имат успешно положен изпит за сертификат за владеене на английски език за съответния клас. 

Прием след завършен клас (от първи до осми) в друго училище за учебна 2020 / 2021 година 
Нови ученици се допускат да кандидатстват при обявени свободни места, с годишен успех над много добър 5.00 и резултат от приемен изпит над 70 точки. 

Прием за International GCSE за учебна 2020 / 2021 година
Условие за прием в тази степен е учениците да са редовни ученици в 7 и 8 клас. Кандидатства се с успех от последния завършен клас, полагане на приемен изпит и мотивационно писмо на английски език.

Прием за GCE A-Level за учебна 2020 / 2021 година
Условие за прием в тази степен е учениците да са в 10 клас. Кандидатства се с успех от последния завършен клас, полагане на приемен изпит и мотивационно писмо на английски език. 

Регистрация 
Кандидатите се регистрират за изпит в училището или онлайн.

Информационни срещи
Информационните срещи с кандидатите и техните родители се провеждат с цел да се презентират особеностите на обучението по български и британски образователен стандарт, критериите за прием и графика на приемната процедура.

Приемен изпит
Приемният изпит е с продължителност 3 астрономически часа. Изпитът съдържа четири компонента - английски език, математика, науки и логика. За всеки компонент учениците разполагат с 40 минути и ползват 5 минути почивка между всеки от тях.

Записване
Записването се извършва със сключен договор за обучение и платена първа част от таксата за обучение. Размерът на таксите се определя с решение на Управителния съвет и може да бъде актуализиран в зависимост от очакваните разходи на училището.

Училището стриктно спазва приемната процедура.

Приемане на деца и ученици, обучаващи се безплатно
Условията и редът за приемане на деца и ученици, обучаващи се безплатно са:
1. Условия. Ученикът трябва да отговаря на едно от следните условия:
- да имат постигнат успех от предходна година отличен 6.00 и отлично да владее английски език, удостоверен със международно признат сертификат;
- да е класиран индивидуално или колективно на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс в страната и чужбина, олимпиада или състезание в областта на изкуството и науката;
- да е класиран в индивидуалeн или колективен спорт на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или индивидуално на първо място на финали на държавно индивидуално първенство или ученически игри;
- да е спечелил индивидуална или колективна награда в колективните спортове на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство или балканско първенство;
- да е спечелил индивидуална или колективна награда в колективните спортове от отбор, класиран на първо, второ или трето място на финали на държавно първенство или на финали на ученически игри.

» Записване

British International School Classic

Copyright © 2018 BIS Classic .