Такси


Начини на плащане
1. В брой в касата на училището.
2. По банков път

Кандидатстване 
Подава се формуляр за кандидатстване в сроковете, определени за съответната година, и се внася такса в размер от 30 лева за организиране, провеждане и оценка на приемен изпит.

Такса за обучение 
Училището е самостоятелна финансова единица и се издържа от такси и дарения. Годишната такса се формира за всяка учебна година и включва обучение по български и британски стандарт. Плащането се извършва на два пъти със срокове, определени в договора за обучение. При неспазване на сроковете за плащане, се начислява неустойка в размер на 5% от годишната такса в срок, определен в договора за обучение. Годишната такса за учебна 2021 / 2022 година е 3000 евро.

Депозит обучение 
След одобрение на кандидата се внася депозит в размер на 300 евро, който гарантира подписване на договор за обучение в сроковете, определени в него. Той е включен в размера на годишната такса. Същият не се възстановява при прекратяване на договора от страна на клиента, заедно с пропорционално изразходваните средства за времето, което ученикът е бил в училище.

Приравняване на образователен стандарт 
Необходимостта от допълнително индивидуално обучение за приравняване на образователни стандарти се установява с тестове при постъпване. То се организира преди началото на учебната година и съпътстващо по време на учебната година. Допълнителната такса е в размер на 500 евро.

Транспорт 
Разходите за транспорт се заплащат авансово за месец. Месечната такса е дължима и при отсъствие на ученика. Две деца от едно семейство заплащат такса и половина.

Обяд - 
Таксата за хранене се заплаща авансово за месец, като дните, в които детето не се е хранило, се приспадат от таксата за следващия месец.

Други
Други предвидени разходи са за учебници по български и британски образователен стандарт, охрана, униформа, допълнителни учебни материали, тестове за наркотици за учениците над 14 години и такси за сертификати и дипломи към британски изпитни институции.

Стипендии
При отличен успех и постигнат максимален брой точки на всички тестове от предходната година, се отпуска стипендия, която е в размер на 5 % от годишната такса за обучение.

Отстъпки
При записване на две деца от едно семейство, родителите получават  5% отстъпка от годишната такса за обучение.

British International School Classic

Copyright © 2018 BIS Classic .