Полезно


 

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛАСИК“

гр. Пловдив, ул. „Лейди Странгфорд“ № 7, тел.032/625220,classic@classicschool.org

 

 Утвърждавам:

Силвана Кендерова

Директор

 

 

ГОДИШНА ПЛАН-ПРОГРАМА

 ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

 

 

Комисия по БДП:

Красимира Илиева

Соня Тодорова

Мария Савова

Василена Тодорова

Василка Сарафска

(заповед № 678-187/09.09.2022 г.)

 

Годишна план-програма за БДП през учебната 2022/2023 г. е утвърдена със заповед № 683-192/12.09.2022 г. на директора

 

Годишната план-програма за БДП през учебната 2022/2023 г. е в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г., Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката и Заповед № РД 09-660/15.03.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Цели  

1. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната им безопасност, безопасността на другите и като участници в движението по пътя.

2. Придобиване на трайни знания и умения за разпознаване на опасните ситуации, за проявяване на отговорност и самоконтрол за безопасно поведение на пътя.

3. Познаване и разбиране на нормативната уредба, произтичаща от Закона за движение по пътищата - пътни знаци, маркировка, светофари

 

Дейности и мероприятия

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

 

Наименование на мярката

Ефект на мярката

Отговорник по мярката

Срок по мярката

Източник на информация

 

1

2

3

4

5

6

 

1.1

 

Цел:

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

Определяне състава на училищната комисията по БДП

 

Директор

До 15.09.2022 г.

 

 

1.1.2.

Разработване на Годишна план-програма за БДП за учебната 2022/2023 г.

Годишна плановост на мерки по БДП на ниво  училище

УКБДП

ПС

 

 

30.09.2022 г.

 Годишна план-програма за БДП

 

 

1.1.3.

Изготвяне на график за провеждане но обучение по БДП

 

График

УК по БДП

До 01.10.2022 г.

 

 

1.1.4.

Контрол върху провеждането и отразяването в ел. дневник на класа на обучението по БДП

Срочна отчетност

Заместник-директор по УД

В края на всеки учебен срок – отчита се на ПС

Протоколи от проверки

 

1.1.5.

Извършване на срочна тестова проверка и оценка на всеки ученик

 

Срочна отчетност

Заместник-директор по УД

В края на всеки учебен срок – отчита се на ПС

Резултати от обучението по БДП за съответния клас

 

1.1.6.

Финансово осигуряване на обучението по БДП

 Годишен бюджет на училището

Директор

 

През учебната година

Годишен доклад за обучението по БДП

 

1.2

 

Цел:

Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на държавната политика в областта

1.2.1

Изпълнение на методически указания на ДАБДП на НСБДП

Изпълнени методически указания

 

Директор

 

През учебната година

Информация за изпълнени мерки по БДП

 

1.2.2

Осъществяване на взаимодействие с общинската комисия по БДП, РУ на МВР, СБА, РУО

Осъществено  взаимодействие между институциите

 

Директор

 

През учебната година

Кореспонденция между институциите

 

1.2.3

При възникване на ПТП с деца/ученици незабавно по телефона се информират: директорът на училището, началникът на РУО-Пловдив, тел. 112, родителите

Осъществено  взаимодействие между институциите

 

Директор

В едноседмичен срок се провежда ПС и родителска среща

Доклад до РУО -Пловдив

 

1.3

Цел:

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП

 

1.3.1

Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП

Провеждане на целенасочена комуникационна и медийна политика

 

Директор 

 

През учебната година 

сайт

classic@classicschool.org

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

 

2.1

Цел:

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата

2.1.1

Оптимизирано обучение на деца и ученици по БДП:

-      осъвременяване на учебната документация по БДП на ниво училище;

 

-      осигуряване на финансови, технически и човешки ресурси за обезпечаване на обучението по БДП;

 

-      определяне на конкретни образователни цели за обучение по БДП;

 

-      интегриране на темите по БДП с теми от учебното съдържание по общообразователните учебни предмети;

 

-      използване на учебни материали и подходи, адаптирани към възрастта на учениците;

 

-    практическа насоченост – БДП да се провеждат не само в класната стая, но и в реални условия(площадки, кръстовища, светофари, подлези, надлези)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобрено управление на дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците по БДП

 

Подготвени деца и ученици в областта на БДП.

 

 

 

Директор

УКБДП

Класни ръководители

 

Директор

 

 

 

 

УКБДП

 

 

 

Учители

 

 

Класни ръководители

 

 

 

Класни ръководители

 

 

 

 

 

 

Срок:

01.11.2022 г.

 

 

 

През учебната година

 

 

 

 

 

 

 

 

През учебната година

 

 

През учебната година

 

 

 

 

През учебната година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация от  заседания на УКБДП

 

Протоколи от проверки

 

Информация от срочните ПС

 

 Годишен доклад за изпълнение на годишната план-програма за БДП

 

 

2.1.2

Провеждане на инструктажи за:

-      правилата по БДП

поведение и държание в училищните микробуси, в автобуси и в превозните средства

-безопасност при зимни условия

 

Проведени инструктажи по класове

 

Класни ръководители

 

30.09.2022 г.

Периодично

 

 

м. ноември 2022 г.

 

Подписани инструктажи

 

2.1.3

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти във връзка с обучението по БДП

Планирана квалификация по БДП в Плана за квалификация

 

 

Директор

 

през учебната година 

Годишен доклад за изпълнение на годишната план-програма за БДП

 

2.2

Цел:

Придобиване на необходимите знания и практически навици от учениците като участници в движението по пътищата

 

2.2.1

Провеждане на обучение по БДП по утвърден в училището график с брой часове по теми по Програми за обучение по БДП за ПГ и от I до VII клас, утвърдени със Заповед № РД 09-2684/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката

 

Проведено обучение по БДП по график в:

4ПГ – 7 пед. ситуации

Начален етап:

 I клас – 9 часа

 II-IV клас по 6 часа

Прогимназиален етап:

V-VII клас по 5 часа

 

 

Класни ръководители

 

 

 

През учебната година

 

 

Попълнени теми в ел. дневник - edupage

 

 

2.2.2

 

Провеждане на кампания „Пътят на първокласника“

Определяне на най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно съвместно с родителите и представители от Пътна полиция.

 

Класен ръководител

 

 

15.09 – 30.09.2022 г.

 

Годишен доклад за изпълнение на годишната план-програма за БДП

 

2.2.3

В последният учебен час на всеки учебен ден учителите да провеждат 5-минутка за правилата по БДП

 

Проведени 5-минутки

Учители по учебни предмети

 

През учебната година

 

 

2.2.4

Организиране и провеждане на ученическа викторина по безопасност на движението “Да запазим децата на пътя” 

Ученици от: I до IV клас и

от V до VII клас

Изграждането на умения и навици за действие в условията на пътното движение и формиране на култура за безопасно поведение на пътя.

 

УКБДП

Класни ръководители

 

 

М. март 2023 г.

 

 

Протокол от проведена викторина

 

 

2.2.5

 

Провеждане на „Ден/седмица по БДП в училище“

 

 

Познаване и прилагане на правилата по БДП

 

УКБДП

 

М. април 2023 г.

 

 

Годишен доклад за изпълнение на годишната план-програма за БДП

 

2.2.6

Конкурс за най-добра рисунка на тема безопасност на движението по път.

 

Подготвени ученици в областта на БДП.

 

Класни ръководители

УКБДП

 

 

До 24.05.2023 г.

 

Годишен доклад за изпълнение на годишната план-програма за БДП

 

2.2.7

Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в училище

  Осъществяване на контрол за безопасен превоз на  ученици в училищните микробуси

 

Директор

 

 

през учебната година

Годишен доклад за изпълнение на годишната план-програма за БДП

 

2.2.8

Дейности на УКБДП за развитието на средата за обучение по БДП и прилежащата пътна инфраструктура и организация на движението в непосредствена близост до училище

Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните и оказване на помощ в случай на опасност

 

 

 УКБДП

учители

 

 

 

 през учебната година

 

Годишен доклад за изпълнение на годишната план-програма за БДП

 

2.3

Цел:

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

2.3.1

Отбелязване на 29 юни – Деня на безопасността на движението по пътищата. Организирани и проведени мероприятия

Популяризиране на политиката за БДП

Заместник-директор по УД

.

  29.06.2023 г.

Годишен доклад за изпълнение на годишната план-програма за БДП

 

 

2.3.2

Отбелязване на Европейската седмица на мобилността,  Международния ден за безопасност на движението по пътищата,   Европейския ден без загинали на пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др. Организирани и проведени мероприятия.

 

 

 

Популяризиране на политиката за БДП

 

Заместник-директор по УД

УКБДП

 

 

 01.07.2023 г.

 

Годишен доклад за изпълнение на годишната план-програма за БДП

 

 
Официални сайтове на българската и британската политика в образованието и възпитанието на децата

http://www.education.gov.uk

http://www.mon.bg

http://sacp.government.bg 

http://gov.uk

Педагогически теории

http://www.progresivno.org/pages/viewpage.action?pageId=1704159 

Сайтове за електронни учебници и интерактивни уроци:

http://www.bbc.co.uk/schools/

http://primaryleap.co.uk/

http://www.tes.co.uk/

http://content.e-edu.bg/course/index.php

http://www.znam.bg/zmonres/edu/

http://www.lumosity.com 

http://212.39.92.39/e/ 

http://www.english-online.org.uk/

http://www.obrazovanieto.com/ 

http://www.livemocha.com/

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/ 

http://www.firstschoolyears.com/

http://www.year2maths.co.uk/

http://www.happychild.org.uk/freeway/bulgarian/index.htm

http://interactivesites.weebly.com/ 

http://uk.ixl.com


 


British International School Classic

Copyright © 2018 BIS Classic .