Административни услуги


» Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
» Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
» Издаване на диплома за средно образование
» Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
» Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
» Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
» Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
» Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
» Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
» Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
» Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
» 1 - Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
» 2 - Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

British International School Classic

Copyright © 2018 BIS Classic .