Светът на Класик

Нашият свят

Свят, който утвърждава като най-висши ценности за детето демокрацията и свободата; човешките права и законността; рода и семейството; общуването и сътрудничеството; самочувствието и толерантността; труда и успеха; книжовността и познанието; културата и изкуството; духовната красота и телесната хармония. Свят, който е насочен към бъдещето, към придобиване на нови знания, социални умения и качества, вкус към знанието и промените, практическа интелигентност и творческо мислене, организираност, комуникативност, достойнство и радост от живота. Свят, който кара всички ни да продължаваме напред само защото обичаме децата! Обичаме това, което правим, и се опитваме да научим всяко дете да открива какво обича, като търси и иска да измине очарователния път към откритието.

Нашето обучение

Съвременното образование в училището признава равнопоставеността на емоционалната, интелектуалната, духовната, физическата, моралната и социалната страна на личността на младия човек, като обръща внимание върху афективните елементи в процеса на преподаване - чувства, ценности, интереси, убеждения, житейски преживявания. Цялото обучение се изгражда върху концепцията за интегралната личност, като се развиват не само разумът, логиката и емпиричното разбиране на нещата, но и интуитивните, естетически, социални и творчески форми на интелекта. В училището са факт толерантността и сътрудничеството, ефективните комуникации и конструктивните решения на проблеми и конфликти, осигуряващи приемане и подкрепа. Страхът от неуспех е намален и е постигната емоционална включеност на младите хора в ученето.

Нашата философия

Основната цел на философията ни е промяната. Промяна, която засяга всички аспекти на образователния процес. Развитието на една нова образователна парадигма засяга промяна в начина на мислене и промяна в начина, по който гледаме на цялата концепция за образованието. Детето, от обект на въздействие, се поставя в центъра на процеса като субект, вдъхновен самостоятелно и със страст да мисли и учи през целия живот, да взема решения и да носи отговорност за собственото и това на другите щастие. Новата основа на процеса на израстване на младия човек е създаване на условия и прилагане на методика за развитие на необходимите интелектуален, емоционален, духовен, творчески, физически, морален, социален и практически потенциал. Партньорството в процеса на творческото мислене, подкрепата в самостоятелното откриване на знанията и изграждането на собствен подход към приложимостта им, деликатно разкриват заложбите на всяко дете и осигуряват възможност за съхраняване на индивидуалността.
0
години съществува
0
обучени деца
0
защитени сертификати
0
грамоти
Образование

Предимства

Нов образователен модел
Иновативна методика на преподаване
Задълбочено самоценяване и обективно оценяване
Стриктна организация, ред и уважение
Щастливи ученици и родители
Нова образователна технология
Модерни методи на обучение
Развитие на множеството интелигентности
Международна сертификация на учителите
Високо качество на работа на ученици и учители

Услуги

Отзиви

British International School Classic

Copyright © 2018 BIS Classic .